Arthur van Schendel stichting

Kennis en informatie over het werk en het leven van de schrijver Arthur van Schendel (1874 - 1946)

  

Statutaire doelstelling van de

Arthur van Schendel stichting

a) de bevordering en verdieping van de kennis van de Nederlandse literatuur, cultuur en geschiedenis in algemene zin en in het bijzonder de verdieping van de kennis t.a.v. de schrijver Arthur van Schendel (1874-1946), zowel van zijn persoon als van zijn werk, en het bijdragen aan de waardering voor zijn blijvende literaire, kunstzinnige en maatschappelijke betekenis, alsmede t.a.v. zijn kinderen en hun familie;

b) het bewaren, toegankelijk maken en beheren van archivalia en andere materialen die verband houden met het hiervoor onder a. bepaalde

c. en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.


  

Beleidsplan 2015 - 2019

De Arthur van Schendel stichting (AvSs) verwerft, bezit, beheert, conserveert en ontsluit materiaal van cultuurhistorische waarde met betrekking tot de schrijver Arthur van Schendel (1874-1946), diens schrijverschap, leven, vriendschappen met kunstenaars en de daaruit voortgekomen kunstwerken, correspondentie, boeken, publicaties over hem etc., alsmede t.a.v. zijn kinderen en hun familie.


De stichting houdt daartoe het archief in stand, onderhoudt de archivalia en kunstwerken en maakt die toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek en tentoonstellingen.

Het materiaal wordt geïnventariseerd. Zo mogelijk wordt meer relevant materiaal verzameld.


Voorts wordt een eenvoudige website  onderhouden met informatie over Arthur van Schendel, zodat geïnteresseerden contact kunnen leggen en informatie over het materiaal kunnen krijgen.


Onderzocht zal worden of er in de toekomst activiteiten ontplooid kunnen worden, zoals bijeenkomsten, publicaties en  een website met full text al het werk van Arthur van Schendel e.e.a. in samenwerking met partners zoals b.v. het Letterkundig Museum en de Koninklijke Bibliotheek/Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren.

Er wordt een plan ontwikkeld om financiële steun te verwerven om de doelstelling van de stichting tot uitvoer te kunnen brengen en de stichting en de archieven in stand te kunnen houden.


Portretten door Jan Toorop

Schrijversprentenboek (1976) uitgave Letterkundig Museum. Lees de inhoud hier.